An Overcoming Faith= Đức tin đắc thắng

An Overcoming Faith

Read: 1 Samuel 1:1-18

“I cried to the Lord with my voice, and He heard me from His holy hill.” – Psalm 3:4

   Few things disable new workers on a job like criticism from veterans. Good hiring managers know to protect new employees by surrounding them with mentors willing to shield them from unnecessary barbs.           

    Hannah is a mentor to us in dealing with criticism and deep desires of the heart (1 Sam. 1:1-18). Surrounded by a husband who didn’t understand, a taunting peer, and an overly judgmental clergyman, Hannah found a way through the fog by confiding in God (v.10). While we now know God answered the prayer of Hannah’s heart by giving her a child, we don’t know for sure if Eli’s blessing was a wish or a promise from God (v.17). I think her no-longer-sad face came most of all because she gained peace from confiding in Him.

   We were created to be in relationship with God; and when we take that relationship to an intimate level, it bonds us not only to His presence but also to His strength. Prayers that express our hurts and emotions are most assuredly welcomed by God because they demonstrate our trust in Him. We will often find perspective, and nearly always come away comforted, knowing we’ve entrusted the things that are troubling us whether criticism or deep desires to the One who is best able to sort through them. – Randy Kilgore

The kindest Friend I’ve ever had Is One I cannot see, Yet One in whom I can confide, Who loves and blesses me. – Shuler

In prayer, it’s better to have a heart without words than words without heart.

***********************************

Đức tin đắc thắng

Đọc: 1 Sa-mu-ên 1:1-18

“Tôi lớn tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va, và từ núi thánh, Ngài đáp lời tôi.” – Thi Thiên 3:4

   Có vài điều gây trở ngại cho người bắt tay vào công việc mới, như chỉ trích từ những người đi trước chẳng hạn. Những ông chủ giỏi thuê người, thì biết cách bảo vệ nhân viên mới, bằng cách cắt đặt những cố vấn sẵn sàng chở che họ trước những lời nhạo báng không cần thiết.      

       An-ne là một cố vấn giúp chúng ta xử lý những lời chỉ trích và niềm khát khao sâu xa trong lòng (1 Sa-mu-ên 1:1-18). Bên cạnh một người chồng không hiểu mình, một người ngang tàng hay nhiếc móc, và một thầy tế lễ hay chỉ trích quá lời, An-ne tìm đường băng qua sương mù bằng cách tâm sự với Đức Chúa Trời (c.10). Dù chúng ta biết Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu xin của An-ne bằng cách cho bà một đứa con, nhưng chúng ta không biết chắc sự chúc phước của Hê-li, chỉ là một lời chúc, hay đó chính là lời hứa từ Đức Chúa Trời (c.17). Tôi nghĩ vẻ mặt không còn buồn nữa của bà phát xuất từ sự bình an sau khi tâm sự với Chúa.            

       Chúng ta được tạo dựng để có mối liên hệ với Đức Chúa Trời; và khi chúng ta nâng mối liên hệ này lên tầm thân thiết, thì chúng ta được buộc chặt không chỉ với sự hiện diện của Ngài mà còn với năng lực của Ngài. Những lời chúng ta cầu nguyện nói lên niềm đau cùng xúc cảm của chúng ta, chắc chắn là được Đức Chúa Trời đón nhận, vì Ngài thấy chúng ta tin cậy Ngài. Chúng ta sẽ thường thấy hy vọng, và hầu như luôn luôn được an ủi sau đó, vì biết mình đã phó thác những điều buồn phiền của mình dù đó là lời chỉ trích hay là những ao ước sâu xa cho Đấng có khả năng giải quyết tốt nhất cho mình.

– Randy Kilgore

Người Bạn Quý báu nhất tôi từng có

Là Đấng tôi không thể thấy

Lại là Đấng tôi có thể tâm sự

Đấng yêu thương tôi và ban phước cho tôi. – Shuler.

Khi cầu nguyện, có tấm lòng mà thiếu lời, vẫn tốt hơn có nhiều lời mà thiếu tấm lòng.

Xin mời quý vị đọc Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên 1:1-18

1 Tại Ra-ma-tha-im của dòng họ Xu-phơ thuộc vùng Ép-ra-im, có một người tên là Ên-ca-na. Ông này là con của ông Giê-rô-ham, cháu ông Ê-li-hu, chắt ông Tô-hu, và chít ông Xu-phơ, thuộc chi tộc Ép-ra-im. 2 Ông Ên-ca-na có hai vợ; người vợ đầu tiên là An-ne, người vợ kế tên là Phê-ni-na. Bà Phê-ni-na có con, nhưng bà An-ne thì không. 3 Hằng năm, ông thường từ thành mình lên đền thờ tại Si-lô thờ phượng CHÚA Toàn Năng và dâng sinh tế cho Ngài. Thầy tế lễ của CHÚA tại đó là Hóp-ni và Phi-nê-a, hai con trai của ông Hê-li. 4 Một ngày kia ông Ên-ca-na dâng sinh tế. Theo lệ thường, sau khi dâng xong, ông chia thịt sinh tế ra cho vợ là bà Phê-ni-na, và cho hết thảy các con trai con gái bà, mỗi người một phần. 5 Dù ông yêu quí bà An-ne nhiều hơn, ông cũng chia cho bà An-ne chỉ một phần thôi vì CHÚA không cho bà sanh con. 6 Bà Phê-ni-na, đối thủ của bà, tìm đủ cách chọc tức bà, để hạ nhục bà, vì CHÚA đã làm cho bà son sẻ. 7 Sự việc cứ tái diễn năm này sang năm khác. Mỗi khi bà An-ne lên đền thờ CHÚA, bà Phê-ni-na cứ chọc tức bà đến nỗi bà khóc và chẳng thiết ăn. 8 Ông Ên-ca-na, chồng bà, hỏi bà: “An-ne, sao em lại khóc? Sao em không chịu ăn? Sao em buồn rầu như vậy? Đối với em, anh không quí hơn mười đứa con trai sao?” 9 Sau khi ăn uống xong tại Si-lô, bà An-ne đứng dậy Thầy tế lễ Hê-li đang ngồi trên ghế, cạnh bên cửa đền thờ CHÚA. 10 Bà An-ne sầu khổ lắm. Bà vừa khóc vừa cầu nguyện tha thiết với CHÚA. 11 Bà hứa nguyện: “Lạy CHÚA Toàn Năng, xin Ngài đoái thương con đòi của Ngài! Xin Ngài nhìn thấy cảnh đau khổ của con và nhớ tới con. Xin Ngài đừng quên con đòi Ngài. Xin Ngài ban cho con đòi Ngài một đức con trai, con nguyện dâng nó cho CHÚA trọn đời. Tóc nó sẽ không bao giờ bị cắt.” 12 Bà tiếp tục cầu khẩn thật lâu trước mặt CHÚA, nên ông Hê-li theo dõi miệng bà. 13 Ông chỉ thấy môi bà mấp máy, chớ chẳng nghe tiếng nào, vì bà An-ne cầu nguyện thầm trong lòng, nên ông tưởng bà say rượu. 14 Ông HÊ-li bảo bà: “Chị còn say cho đến chừng nào? Chị về dã rượu đi.” 15 Bà An-ne thưa: “Thưa ông, tôi không say đâu. Tôi là một người đàn bà khốn khổ. Tôi không có uống rượu hoặc bia gì cả. Tôi chỉ dốc đổ lòng tôi ra trước mặt CHÚA. 16 Xin ông đừng coi tôi là hạng đàn bà hư hỏng. Tôi cầu nguyện lâu chừng ấy là vì tôi sầu khổ và buồn bực quá đỗi.” 17 Ông Hê-li đáp: “Chị an tâm về nhà. Cầu xin Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ban cho chị điều chị cầu xin Ngài.” 18 Bà An-ne thưa: “Xin ông luôn nhớ đến tôi là phận hèn mọn.” Bà trở về, dùng bữa. Nét mặt bà không còn ưu sầu nữa.

Mục sư  Trần Hữu Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s