The impressions about Buddha and Buddhism – Nhận định về Đức Phật và Phật giáo

The impressions about Buddha and Buddhism 

of 100 famous scholars in the world

1. T.W.Rhys Davids (1843- 1922), Professor, the first person to hold a chair in Comparative Religion in a British university:

 

 It cannot be denied that there is a real beauty of an Oriental kind in the various expressions which the Buddhists use; and that there was real grounds for the enthusiasm which gave them birth. Never in the history of the world had such a scheme been put forth, so free from any superhuman agency, so independent of so even antagonistic to the belief in a soul, the belief in God, and the hope of a future life…

Buddhist or non- Buddhist, I have examined every one of the great religious systems of the world, in none of them I have found anything to surpass, in beauty and comprehensiveness, the Noble Eightfold Path and the Four Truths of the Buddha.

 For the first time in human history the Buddha admonished, entreated and appealed to people not to hurt a living being, not to offer prayer of praise or sacrifice to gods. With all the eloquence as his command the exalted one vehemently proclaimed that gods are also in direction need of salvation of themselves.

 There is no record known to me in the whole of the long history of Buddhism throughout the many centuries where its followers have been for such lengthened periods supreme, of any persecution by the Buddhists of the followers of any other faith.

 

2. Rabindranath Tagore (1861- 1941), Indian poet and educationalist. Winner of The Nobel prize:

 

Buddhism was the first spiritual force, known to us in history, which drew close together such a large number of races separated by most difficult barriers of distance, by difference of language and custom, by various degrees and divergent types of civilization. It had its motive power, neither in international commerce, nor in empire building, nor in a scientific curiosity, nor in a migratory impulse to occupy fresh territory. It was a purely disinterested effort to help mankind forward to its final goal (self-liberation).

3. Alfred North Whitehead (1861- 1947), British mathematician and philosopher:

 

Buddhism is the most colossal example in the history of applied metaphysics.

 *I consider Christian theology to be one of the great disasters of the human race.

 

4. Sir Francis Younghusband (1863- 1942), British explorer, diplomat.

It was because he showed in his life what he taught was both practical and reasonable that he exerted such a mighty influence upon mankind. The impression Buddha made was deep.

(will be continued)

 

*************************************************************************************************

Nhận định về Đức Phật và Phật giáo của

 100 danh nhân trí thức trên thế giới

1. T.W.Rhys Davids (1843- 1922),Giáo sư đại học Anh [Professor, the first person to hold a chair in Comparative Religion in a British university]:

*Không thể phủ nhận là có một sự đẹp đẽ chân thật Á Đông trong những biểu thị mà Phật Giáo dùng; và có những căn bản chân thật thích thú cho sự sinh ra của Phật Giáo.Chưa từng có trong lịch sử thế giới một hệ thống nào được xếp đặt mà lại thực sự thoát ra khỏi một doanh nghiệp siêu nhiên, rất độc lập và ngay cả đối nghịch với niềm tin về một linh hồn, niềm tin vào Thượng đế, và hi vọng vào một đời sống sau..

Tôi đã khảo sát mọi hệ thống tôn giáo lớn trên thế giới, Phật Giáo và các tôn giáo khác,tôi không thấy một giáo lý nào có thể vượt trội hơn, về sự tốt đẹp và sự bao quát, của Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế của Đức Phật.

*Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, đức Phật khuyến dụ, tha thiết kêu gọi con người không nên làm hại một sinh vật, không nên cầu nguyện, tán tụng, hay hy sinh (tử vì đạo) cho các Thần. Với tất cả tài hùng biện trong lệnh truyền của Ngài, đấng Vô Thượng Sư hùng hồn tuyên bố là các thiên chúa,nói cho đúng, cũng cần đến sự giải thoát cho chính họ.

*Tôi không biết có một tài liệu nào trong suốt chiều dài lịch sử của Phật giáo qua nhiều thế kỷ mà các tín đồ Phật giáo ở trong những thời kỳ siêu đẳng như vậy mà có một sự bạo hành nào của người phật tử đối với những người có niềm tin khác.

 

2. Rabindranath Tagore (1861- 1941), Nhà Giáo Dục và Thi sĩ Ấn, Giải Nobel (Indian poet and educationalist.Winner of The Nobel prize.):

Phật giáo là sức mạnh tâm linh trong lịch sử, làm cho số lớn các sắc dân ngăn cách nhau bởi những chướng ngại về không gian khó khăn nhất, về những sự khác nhau về ngôn ngữ và phong tục, về các nền văn minh khác nhau, sáp lại gần với nhau. Động lực của Phật giáo không nằm trong thương vụ quốc tế, trong sự xây dựng đế quốc, trong sự tìm hiểu khoa học, trong sự thúc đẩy chiếm cứ những miền đất mới. Đó là một nỗ lực hoàn toàn vô vị lợi để giúp nhân loại đi đến mục tiêu cuối cùng của mình [tự giải thoát.

 

3. Alfred North Whitehead (1861- 1947), Toán học gia và Triết gia Anh [British mathematician and philosopher]:

Trong lịch sử, Phật Giáo là một thí dụ vĩ đại nhất về bộ môn siêu hình học áp dụng.

* Tôi coi nền thần học Ki Tô Giáo như là một trong những tai họa lớn của nhân loại.

4. Sir Francis Younghusband (1863- 1942), Nhà thám hiểm và ngoại giao Anh (British explorer, diplomat.) Vì Ngài đã chứng tỏ trong đời sống của Ngài những gì Ngài giảng dạy đều thực tế và hợp lý nên Ngài đã tạo nên một ảnh hưởng lớn trong nhân loại. Ấn tượng của Đức Phật trên nhân loại thật là sâu đậm.

(còn tiếp)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s