Just do it! Hãy dấn thân!

Just do it!

 

Just do it! Keep don’t know mind.

Just do it! Keep correct relationship, correct function and correct situation.

Just do it! Put it all down- my condition, my situation, my opinion.

No wanting, no holding, no making, no checking, no attaching. J

ust do it! Not for me. Great Wisdom, Great Compassion, Great Actions, and Great Vows.

Just do it! The true self, get enlightenment.

Just do it! Never leave your bodhisattva Vows.

Just do it!

Keep clear mind only to help others, and try, try, try, for ten thousand years non-stop.

Moment to moment, help save all beings from suffering.

Life after life, continue for infinite time and infinite space.

So, let us just do it.

Anonymous – Vô danh

 

Hãy dấn thân!

 

Hãy dấn thân! Dấn thân đi!

Hãy xăng tay lên đi! Như là ruột thịt, như là nhiệm vụ, như là trọng trách.

Đừng phân biệt! Buông hết xuống!

Không điều kiện, không tình thiết, không cãi tranh!

Không ham muốn, không nắm bắt, không bó buộc,

Không cản ngăn, không dính mắt.

Hãy dấn thân! Đừng vì mình!

Vì Tuệ Giác Lớn, Vì Đại Bi Quan Thế Âm,

Vì Đại Hạnh Phổ Hiền, Vì Đại Thế Chí!

Xin hãy dấn thân!

Cho bản thể bao la! Cho lòng ngộ rốt ráo!

Hãy dấn thân đi! Đừng lìa xa Bồ Tát Nguyện!

Hãy dấn thân mình! Chỉ để độ đời, xin nhớ như vậy!

Hãy gắng thêm sức, hãy cố thêm sức, hãy bồi thêm sức!

Cho muôn vạn năm dài không mệt mỏi!

Chập từng chập, cứu độ mọi chúng sinh vượt thoát niềm đau.

Trong vô lượng kiếp, vô lượng thời, vô lượng cõi!

Không ngừng nghỉ, xin hãy dấn mình cho!

  Chân Hỷ Điền

Kính tặng quý Sư Cô đang an cư Khóa Mùa Đông tại Tu Viện Nhập Lưu, Beaufort, Victoria, Úc châu – 11/08/2012

(Sc  Trí Duyên, Sc Thuần Tiến, Sc Chân Lương Nghiêm, Sc Chân Cần Nghiêm, Sc Chân Sinh Nghiêm , Sc Nguyên Hà )

 Chân Hỷ Điền

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s