PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG- Godsend King in Phù Đổng

PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG

 

Vương Đằng phiên dịch 04/11/2012 11:31 AM; Source: http://ngotinhyen.com/D_1-2_2-119_4-371_15-2/

Vào thời Hùng Vương thứ sáu, nhà Ân bên Trung Hoa muốn xâm lăng nước Văn Lang. Vua Hùng bèn lập bàn thờ và cầu xin Lạc Long Quân giúp đỡ. Lạc Long Quân hiện lên trong giấc mơvà bảo vua Hùng hãy đi kiếm người tài giỏi ra giúp nước. Vua Hùng sai sứ giả đi khắp nơi để cầu người tài giỏi.

Ở làng Gióng, có cậu bé đã 3 tuổi mà không biết nói năng lẫn đi lại. Khi sứ giả của vua Hùng Vương đến làng, người mẹ nói đùa với cậu bé rằng:
– Biết chừng nào con mới giúp nước được?
Không ngờ, cậu béđứng dậy bảo mẹ mời sứ giả nhà vua. Khi sứ giả đến, cậu bé nói:
– Hãy về tâu với vua đúc cho ta con ngựa lớn và thanh gươm sắt. Ta sẽ phá tan quân xâm lược.

Sau khi sứ giả ra về, cậu bé bắt đầu ăn uống thật nhiều đến nỗi nhà cậu không còn thức ăn. Biết rằng đây là vị thánh do Lạc Long Quân gởi tới để phá giặc, dân làng họp nhau góp sức nuôi cậu bé. Cậu bé lớn nhanh như thổi và trở thành một vịthiên tướng, gọi là Thánh Gióng. Vua Hùng Vương khi biết chuyện Thánh Gióng bèn nhờ tất cả các thợ rèn trong nước đúc ngựa và gươm.

Khi sứ giả nhà vua mang ngựa và gươm sắt tới, Thánh Gióng cầm gươm lên ngựa. Bỗng nhiên, ngựa sắt chuyển động phi như bay và phun ra lửa. Rồi Thánh Gióng dẫn đầu quân Việt ra trận đánh với giặc Ân. Thánh Gióng dùng gươm đánh giặc Ân tơi bời. Ngựa Thánh Gióng đi tới đâu, quân giặc tan tớiđó. Giặc Ân quá đông khiến gươm của Thánh Gióng bị gẫy. Thánh Gióng bèn nhổtre bên đường làm vũ khi giết giặc. Cuối cùng toàn bộ giặc Ân bị tiêu diệt.

Xong trận, Thánh Gióng phi ngựa lên đỉnh núi Sóc Sơn và bay lên trời. Vua Hùng Vương và dân chúng nhớ ơn Thánh Gióng lập đền thờ ngài và gọi ngài là Phù Đổng Thiên Vương.

EXPLANATION = GIẢI THÍCH

Phù Đổng Thiên Vương = Godsend King in Phù Đổng

VOCABULARY = TỪ VỰNG

Sứ giả = messenger

Quân xâm lược = invaders

Thiên tướng = godsend general

Nhổ tre = to uproot bamboo trees

  Godsend King in Phù Đổng

 

In the time of King Hùng Vương, VI, the Ân Dynasty in China wanted to invade Văn Lang Kingdom. King Hùng Vương set up an altar and asked Lạc Long Quân for help. Lạc Long Quân appeared in a dream and advised the King to search a talented person to save the country. King Hùng Vương Vương sent his messengers throughout his kingdom to seek this person.

In Gióng Village, there was a three-year-old boy who could not speak, nor walk around. When the King’s messenger came to the village, the mother joked to her child:
– When will you be able to help our country?
All of a sudden the child stood up and told the mother to invite the King’s messenger. When the messenger came, the child told him:
– Go back and ask the King to cast for me a big horse and a sword in iron. I will destroy the invaders.

After the King’s messenger left, the boy started eating so much to such an extent that there is no more food in his house. Knowing this was a god sent by Lạc Long Quân to defeat the enemies, the whole villagers contributed to feed the boy. He grew up extremely fast and became someone as a godsend general called Thánh Gióng (= the God of Gióng Village). After knowing about the Thánh Gióng’s story, King Hùng Vương asked all of the blacksmiths in the kingdom to cast the horse and sword.

When the King’s messenger brought the iron horse and sword to Thánh Gióng’s house, he took the sword and mounted on the horse. The iron horse became alive, ran as a flying bird, and spit fire. Then Thánh Gióng led the Vietnamese troops to fight against the Ân invaders. He used his sword to chop them up. Wherever Thánh Gióng’s horse reached, the enemies were disintegrated. Because of the massive Ân invaders, his sword broke. He then uprooted bamboo trees along the road and used them as weapon to kill the enemies. Finally the whole Ân invaders were annihilated.

Finishing the battle Thánh Gióng rode his horse on to the top of Sóc Sơn Mountain and flew to the sky. King Hùng Vương and all Vietnamese people were grateful for his accomplishment, they constructed a temple to worship him and named him Phù Đổng Thiên Vương.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s